Heering Consultancy Opleidingen B.V.     NIRPA

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Heering Consultancy Opleidingen B.V.
Voor het verrichten van werkzaamheden door Heering Consultancy Opleidingen B.V. (KvKnr. 54461316 )

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanbiedingen, die Heering Consultancy Opleidingen B.V. aanvaardt voor het uitvoeren van diensten.
Heering Consultancy Opleidingen B.V. is lid van NRTO, de belangenvereniging van particuliere onderwijsinstellingen in Nederland. Heering Consultancy Opleidingen B.V. werkt volgens de NRTO-gedragscode en algemene voorwaarden voor Particulier Onderwijs en Opleidingen. Deze algemene voorwaarden van de Branchevereniging NRTO zijn tot stand gekomen in overleg tussen de Consumentenbond en NRTO in het kader van de Coördinatiegroep Zelfregulering (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 17 januari 2012.
Daarnaast hanteert Heering Consultancy Opleidingen B.V. de volgende aanvullingen: de inhoud en opzet van de opleidingen kunnen afwijken van de beschrijvingen in de brochure/website tekst. Wijzigingen zijn voorbehouden. Heering Consultancy Opleidingen B.V. maakt voor de informatie in de brochure/website over onderwerpen zoals de lengte van de opleidingen het voorbehoud dat deze beschreven zijn op basis van informatie die Heering Consultancy Opleidingen B.V. ter beschikking had op het moment van samenstellen van deze brochure/website.
Heering Consultancy Opleidingen B.V. behoudt zich het recht voor bij onvoldoende deelname de opleiding op een locatie geen doorgang te laten vinden. Heering Consultancy Opleidingen B.V. is gerechtigd bij een gering aantal deelnemers het aantal bijeenkomsten van een opleiding te verminderen, waarbij de inhoud en de prijs hetzelfde blijft en waarbij het aantal bijeenkomsten van de opleiding met maximaal 35% wordt teruggebracht. Heering Consultancy Opleidingen B.V. is gerechtigd de indeling van de opleiding wat betreft plaats en tijd te wijzigen.

Artikel 2. Betalingsvoorwaarden

2.1 Facturering en betaling
Heering Consultancy Opleidingen B.V. factureert de totale overeengekomen prijs voor de opleiding/opdracht bij aanvang van het traject, tenzij anders overeengekomen. De opdrachtgever/deelnemer is verplicht de overeengekomen prijs te betalen uiterlijk 14 dagen na facturering.
2.2 Niet-tijdige betaling
De opdrachtgever/deelnemer is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Als niet tijdig aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan, heeft Heering Consultancy Opleidingen B.V. het recht deelname van de opdrachtgever ofwel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan de opleiding te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten.
Bij betalingsachterstand worden, als dat van toepassing is, alle nog inbare termijnen in het geheel gefactureerd. In geval van wanbetaling komen alle kosten, zoals renteverlies en incassokosten, voor rekening van de opdrachtgever/deelnemer en worden resterende termijnen ineens gefactureerd.

Artikel 3. Overheidserkenning

Heering Consultancy Opleidingen B.V. is erkend door het Ministerie van OCW.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

Als een opdrachtgever/deelnemer schade lijdt door aan Heering Consultancy Opleidingen B.V. toerekenbare tekortkomingen bij de uitvoering van de overeenkomst, aanvaardt Heering Consultancy Opleidingen B.V. deze aansprakelijkheid, maar alleen als deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitkering overgaat. De aansprakelijkheid van Heering Consultancy Opleidingen B.V. voor schade is altijd beperkt tot een bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de overeenkomst of, als dat hoger is, het bedrag waartegen Heering Consultancy Opleidingen B.V. verzekerd is. Heering Consultancy Opleidingen B.V. is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door [deelnemers van] de opdrachtgever aan conferentiecentra en derden. Heering Consultancy Opleidingen B.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van haar ondergeschikten.
Bedrijfsschade komt niet voor vergoeding in aanmerking. De opdrachtgever dient zich bij voorkeur tegen deze schade te verzekeren.

Artikel 5. Intellectueel eigendom

Het auteursrecht op door Heering Consultancy Opleidingen B.V. uitgegeven folders, informatie- en trainingsmateriaal berust altijd bij Heering Consultancy Opleidingen B.V., tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Heering Consultancy Opleidingen B.V. mag de opdrachtgever/deelnemer geen gegevens uit enig materiaal publiceren of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere stukken die voortkomen uit werkzaamheden van Heering Consultancy Opleidingen B.V. berust ook steeds bij Heering Consultancy Opleidingen B.V..
Modules, modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Heering Consultancy Opleidingen B.V. , tenzij anders wordt overeengekomen. Openbaar maken is alleen toegestaan met toestemming van Heering Consultancy Opleidingen B.V..
De opdrachtgever/deelnemer heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
Als bij de uitvoering van een order gebruik wordt gemaakt van tekeningen, merken, gegevens of adviezen door de opdrachtgever/deelnemer aan Heering Consultancy Opleidingen B.V. geleverd, en als hierdoor handelsmodellen, gebruiksrechten, octrooirechten, auteursrechten, merkrechten of enig ander recht van derden wordt geschonden, moet de opdrachtgever/deelnemer Heering Consultancy Opleidingen B.V. vrijwaren tegen eventueel tegen haar geldende aanspraken.

Artikel 6. Annulering

6.a Annulering door Heering Consultancy Opleidingen B.V.
Heering Consultancy Opleidingen B.V. behoudt zich het recht voor, zonder opgave van redenen, de opdracht geen doorgang te laten vinden ofwel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren. De opdrachtgever/deelnemer heeft dan recht op terugbetaling van al betaalde gelden, exclusief al gedane voorbereidingen.
6.b Annulering door opdrachtgever/deelnemer
De opdrachtgever/deelnemer kan kosteloos annuleren tot 4 weken voor aanvang van de training.
Indien de annulering wordt ontvangen binnen 4 weken voor aanvang van de training of na aanvang van de training of er is geen annulering ontvangen bij Heering Consultancy Opleidingen B.V./Manager up-to-date, dan is opdrachtgever/deelnemer tot volledige betaling van het cursusgeld gehouden.
U kunt uw deelneming aan de training wel altijd kosteloos doorschuiven naar een ander.
Indien u zich weer opnieuw inschrijft voor de opleiding, dan betaalt u weer het volledige cursusgeld.

Artikel 7. Overmacht

Heering Consultancy Opleidingen B.V. heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken, wanneer een goede opdrachtuitvoering wordt belemmerd door veranderingen die zich aan haar invloed onttrekken [overmacht], waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van Heering Consultancy Opleidingen B.V. kan worden verwacht. Als zich een overmachtsituatie voordoet, is Heering Consultancy Opleidingen B.V. niet in verzuim en is zij gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten als en voor zover sprake is van een tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming van haar verplichtingen, dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden, als en voor zover sprake is van een blijvende onmogelijkheid tot nakoming van haar verplichtingen. Ingeval van overmacht heeft de opdrachtgever/deelnemer geen recht op schadevergoeding.
Onder overmacht dient in elk geval te worden begrepen: werkstakingen, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van Heering Consultancy Opleidingen B.V., transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen en bedrijfsstoringen. Mocht de opdrachtgever/deelnemer tot voortijdige beëindiging door overmacht overgaan, dan heeft Heering Consultancy Opleidingen B.V. het recht op compensatie volgens de voorwaarden genoemd in artikel 4 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 8. Wijziging van de opdracht

Wanneer zich tijdens de uitvoering van de opdracht feiten of omstandigheden voordoen die afbreuk doen aan de oorspronkelijk bereikte wilsovereenstemming, wordt hierover tussen de opdrachtgever/deelnemer en Heering Consultancy Opleidingen B.V. tijdig overleg gepleegd, zodat de afspraken aan de gewijzigde situatie kunnen worden aangepast.

Artikel 9. Vertrouwelijkheid

Heering Consultancy Opleidingen B.V. en de opdrachtgever/deelnemer gaan zo zorgvuldig mogelijk met de in de opdrachtrelatie gegeven of ter kennis gekomen informatie om als redelijkerwijs kan worden gevraagd. In het algemeen geldt dat informatie die een vertrouwelijk karakter heeft of waarvan het vertrouwelijke karakter moet worden begrepen, alleen mag worden gebruikt als het belang van de opdrachtuitvoering dit vraagt. Bij het doorgeven van die informatie dragen Heering Consultancy Opleidingen B.V. en de opdrachtgever er zorg voor dat deze niet tot de bron te herleiden is, als dit nadelige gevolgen zou kunnen hebben. Gegevens die in de vertrouwelijke sfeer zijn ingewonnen bij medewerkers worden alleen aan anderen doorgegeven als het gebruik daarvan op tijd kenbaar is gemaakt aan de informatiegever en als deze blijk heeft gegeven daartegen geen bezwaar te hebben.

Artikel 10. Ontbinding en opschorting

Als de opdrachtgever/deelnemer in verzuim is met enige wettelijke of vanuit de overeenkomst en de daarvoor geldende algemene voorwaarden op hem rustende verplichting, dan zijn de vorderingen van Heering Consultancy Opleidingen B.V. onmiddellijk opeisbaar en heeft Heering Consultancy Opleidingen B.V. het recht, geheel naar haar keuze, de overeenkomst te ontbinden door dit aan de opdrachtgever/deelnemer kenbaar te maken, of haar verplichtingen vanuit de overeenkomst uit te stellen.
In gevallen dat de opdrachtgever/deelnemer in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient of beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd, komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld, overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of al bestaande vennootschap, of overgaat tot wijziging van de doelstellingen van zijn bedrijf, zijn alle vorderingen van Heering Consultancy Opleidingen B.V. onmiddellijk opeisbaar en heeft zij het recht de nakoming van haar verplichtingen [geheel of gedeeltelijk] uit te stellen, totdat de opdrachtgever/deelnemer zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen heeft gesteld. `

Artikel 11. Resultaat

Heering Consultancy Opleidingen B.V. spant zich ervoor in bij de uitvoering van een opdracht met de beschikbare kennis, ervaring en werkcapaciteit het beoogde resultaat te bereiken.
Heering Consultancy Opleidingen B.V. aanvaardt alleen opdrachten waarvoor zij gekwalificeerd is. Toch kan Heering Consultancy Opleidingen B.V. geen garanties geven voor het resultaat.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegdheid rechter

Het Nederlands recht is van toepassing op alle diensten, werkzaamheden, algemene voorwaarden en geschillen die ontstaan uit de tussen Heering Consultancy Opleidingen B.V. en de opdrachtgever/deelnemer gesloten overeenkomst[en].
Geschillen die ontstaan uit overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amersfoort, voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.

Artikel 13. Vragen, herbeoordeling en klachten

13.1 Vragen
Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de opleiding worden beantwoord binnen 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden direct beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer men een uitvoeriger antwoord kan verwachten.
13.2 Herbeoordeling
Een herbeoordeling (second opinion) van een examenuitslag kan alleen worden aangevraagd bij de instelling die dit examen heeft afgenomen (examenbureau of Heering Consultancy Opleidingen B.V.) ingeval van een onvoldoende beoordeling (cijfer < 5,50). In deze situatie accepteert de opdrachtgever/deelnemer de kosten die deze herbeoordeling met zich meebrengt te vergoeden. Als de herbeoordeling leidt tot een voldoende beoordeling, worden deze kosten niet berekend.
13.3 Klachten
Klachten over opleidingen of trainingen kunnen schriftelijk worden ingediend bij de klachtencommissie van Heering Consultancy Opleidingen B.V.. Eventuele klachten worden door Heering Consultancy Opleidingen B.V. slechts in behandeling genomen als de opdrachtgever/deelnemer binnen 10 werkdagen na levering van de dienst Heering Consultancy Opleidingen B.V. daarvan in kennis heeft gesteld.
Binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht ontvangt de opdrachtgever/deelnemer schriftelijk een beslissing over de klacht. Op een beslissing over een klacht kan men schriftelijk in beroep gaan bij de algemeen directeur van Heering Consultancy Opleidingen B.V..
Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever/deelnemer niet van zijn betalingsverplichtingen tegenover Heering Consultancy Opleidingen B.V. 

Mailadres voor klachten:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Manager Up-to-date

is een initiatief van:

HC-Payroll & Advice

Payroll & Advice voor Werk & Loopbaan
Postadres:
Hessenweg 189
3791 PG Achterveld
E-mail:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon:

06-51228068
06-51308745

Kalender

Een initiatief van Heering Consultancy Opleidingen B.V. | Copyright © 2011-2022 Manager Up-to-date. Alle rechten voorbehouden